MIO SHIRAI
WORKS
EXHIBITIONS
LIVE
WORDS
Japanese / EnglishPublication:MIOSHIRAIWORKS1987-2016
http://www.mioshirai.com/mioshirai/online_stores_en.htmlCONTACT ©2018 Mio Shirai